top of page

TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE SİGORTA ŞİRKETİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?


Trafik kazası geçirmiş arabalar ve insanlar

SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU YAPMAK ZORUNLU MU?

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında zarar gören kişilerin, gerek kazaya neden olan aracın sigorta şirketinden gerekse de aracın ruhsat sahibi/işleteni ve sürücüsünden talep edebilecekleri birtakım tazminat kalemleri bulunmaktadır. Kanun koyucu tarafından çok sık karşılaşılan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları sebebiyle oluşan zararların giderilmesine yönelik bazı hükümler düzenlenmiştir. Trafik kazası sebebiyle meydana gelen zararları tazmin edebilmek için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son değişiklikler ile birlikte zarar görenlerin dava açabilmek için öncelikli şart olarak trafik sigortasına başvuru yapması zorunlu kılınmıştır. Bu düzenlemeye göre zararların tazmini için birtakım işlemlerin yapılması ve öncelikle zorunlu olarak sigortaya başvuru yapılması gerekmektedir.


İlgili trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra sigorta şirketi tarafından 15 gün içerisinde cevap verilmediğinde veya talepler karşılanmadığında zarar gören taraf; dava açma veya sigorta tahkim komisyonuna başvuru hakkına sahip oluyor.


Sigorta şirketine başvuru yapılmadan veya 15 gün beklenilmeden tazminat davası açıldığında ise mahkeme, “dava şartı yokluğu nedeniyle” tazminat davasını usulden reddedilebilecektir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 97. Madde “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.”

TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE SİGORTA ŞİRKETİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Trafik sigortası; sosyal ve hukuk devleti ilkesi gereği zarar görenlerin maddi ve manevi zararlarını tanzim etmesi için düzenlenmiş sosyal menfaati ön plana çıkaran bir uygulamalardır. Trafik sigortası; trafik kazasıyla meydana gelen yaralanmalar için tedavi ve hastane masrafları, işgücünde meydana gelen kayıplar, vefat ve kaza olayıyla oluşan maddi zararları tazmin etmekle sorumludur. Zorunlu trafik sigortası ise yalnızca maddi zararları karşılamakla yükümlüdür.


Trafik kazası sonrasında zarara uğrayan vatandaşlar; kaza sebebiyle meydana gelen zararlarını talep ettikleri bir dilekçe ile trafik sigortasına noter aracılığıyla veya iadeli posta mektubuyla başvurmalıdır. Zarar gören bu başvurusunun ekine kaza tespit tutanağı veya kaza bilirkişi raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturaları, kazanın durumuna göre gerekli olan evrakları ve hak sahibine ilişkin kişisel bilgiler ile banka bilgilerini eklemelidir. Ayrıca zarar görenin trafik sigortasından talep ettiği zararlar sigorta poliçesinin kapsamında olmalıdır.


İlgili sigorta şirketi 15 günlük içerisinde hak sahibine cevap vermek zorundadır. Ancak ilgili trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra sigorta şirketi tarafından on beş günlük süre içerisinde cevap verilmezse veya talepler karşılanmazsa, zarar gören; dava açma veya sigorta tahkim komisyonuna başvuru hakkına sahip olmaktadır.


SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU YAPARKEN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR HANGİLERİDİR?

Trafik sigortasına başvuru için gerekli evraklar kazanın durumuna, meydana gelen olayın içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Kazanın durumuna göre gerekli olan evraklar yazımızın devamında detaylı şekilde sayılmıştır. Trafik sigortasına başvururken öncelikle kazanın anlatıldığı olayın kaza tespit tutanağı veya kaza bilirkişi raporunda yer almayan durumların anlatılması, zorunlu trafik sigortası sorumluluk kapsamına giren her türlü zararların sigorta şirketinden talep edilmesi gerekmektedir.


YARALAMALI TRAFİK KAZASINDA SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU YAPILIRKEN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR HANGİLERİDİR?

 • Trafik kaza tespit tutanağı ve trafik kazası bilirkişi raporu,

 • Hastane raporu (taburcu edildiğine dair) veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,

 • Kazaya ilişkin hasar fotoğrafları,

 • Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,

 • Hak sahibinin nüfus cüzdanı örneği,

 • Hak sahibi Tüzel kişi ise imza sirküsü ve yetkilinin nüfus cüzdanı örneği,

 • Hak sahibinin banka hesap bilgileri,

 • Taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçesi.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR HANGİLERİDİR?

 • Trafik kaza tespit tutanağı ve trafik kazası bilirkişi raporu,

 • Trafik kazasına karışan diğer araçlara ait araç ruhsat ve trafik poliçe örneği,

 • Hastane raporu veya epikriz raporu, tedavi masraflarına ilişkin faturalar,

 • Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi,

 • Ölüm sonrasına vefat edene ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,

 • Vefat edene ait son üç aylık ücret belgesi,

 • Varislere ait banka hesap bilgileri,

 • Taleplerini içeren ve kazanın anlatıldığı başvuru dilekçesi,


TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN SİGORTA BAŞVURULARINDA SİGORTA KAPSAMI HANGİ TAZMİNAT KALEMLERİNDEN İBARETTİR?


Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına İlişkin Tebliğin “A.3.Sigortanın Kapsamı” başlıklı maddesinde “Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.” ifadesine yer verilerek tazminat talepleri kapsamı belirlenmiştir.


Aynı tebliğin A.5. başlığında kapsama giren teminat türleri;

 • Maddi Zararlar Teminatı

 • Sağlık Giderleri Teminatı

 • Sürekli Sakatlık Teminatı

 • Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı şeklinde düzenlenmiştir.


Buna göre yaralanmalı trafik kazasında zarar gören kişi, kaza sebebiyle uğramış olduğu maddi zararlarını, yapmış olduğu sağlık giderlerini ve sürekli/geçici iş göremezlik tazminatını gerek kazaya neden olan aracın sigorta şirketinden gerekse de aracın ruhsat sahibi/işleteni ve sürücüsünden kusurları oranında talep edebilecektir.


Ölümlü trafik kazası halinde ise ölen kişinin (desteğin) anne ve babası, eşi, çocukları ya da destekten yoksun kalan diğer hak sahipleri belirli şartlar sağlandığı takdirde gerek kazaya neden olan aracın sigorta şirketinden gerekse de aracın ruhsat sahibi/işleteni ve sürücüsünden kusurları oranında destekten yoksun kalma tazminatı talep etme hakkına sahiptir.


Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları sonucunda sigorta şirketinden talep edilebilecek tazminat kalemleri arasında manevi tazminat kalemi ise bulunmamaktadır. Manevi tazminat talepleri yukarıda bahsi geçen tebliğ uyarınca teminat dışında bırakılmıştır. Ancak istisnai hallerde poliçeye özel kloz konulmak suretiyle manevi tazminat talepleri de teminata dâhil edilebilmektedir. Öte yandan poliçede özel kloz bulunmaması halinde sigorta şirketinden manevi tazminat talep edilemese de kazaya neden olan aracın ruhsat sahibi/işleteni ve sürücüsünden kusurları oranında manevi tazminat talebinde bulunulabilir.

 

Avukat Gökhan Sarı Hukuk Bürosu

Hukuki sorunlarınıza dair her türlü görüş, yorum ve sorularınızı sitemiz üzerinde bulunan Whatsapp iletişim butonunu kullanarak bize yöneltebilirsiniz.

 

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page